Η βάση της TRUST

 

 

Η βάση της TRUST αποτελείται από στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς που αφορούν σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία συγκεντρώνονται μέσω του πανελλαδικού δικτύου δικηγόρων συνεργατών μας από δημόσια προσβάσιμες και επίσημες πηγές (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία και Υποθηκοφυλακεία).

 

Ο εμπλουτισμός της γίνεται καθημερινά με στόχο την κατά το μέγιστο δυνατό χρονικά πρόσφατη και πληρέστερη ενημέρωση των μελών μας.

 

Τα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της TRUSTΑ.Ε. και τα παρέχουμε στα Μέλη μας με όλη την ευθύνη της συγκέντρωσης και επεξεργασίας τους που συνοδεύεται από την πολυετή τεχνογνωσία μας στο αντικείμενο.

 

Η παροχή των συγκεκριμένων στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς από την εταιρεία μας, οι πηγές από τις οποίες συγκεντρώνονται, οι κατηγορίες των στοιχείων τα οποία μας επιτρέπεται να συλλέγουμε, ο τρόπος συγκέντρωσης και παρακολούθησής τους και εν γένει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε καθορίζεται πλήρως από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Τα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς που εμπεριέχονται στη βάση της TRUST, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 50/20-1-2000 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο ν. 2472/1997  για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», με σκοπό την εξυγίανση των συναλλαγών και την προστασία της εμπορικής πίστης είναι τα εξής:

 

 • Αιτήσεις Πτώχευσης
 • Αποφάσεις Πτώχευσης
 • Αιτήσεις Εξυγίανσης
 • Διαταγές Πληρωμής
 • Διαταγές Απόδοσης Χρήσης Μισθίου
 • Κατασχέσεις Ακίνητης Περιουσίας
 • Κατασχέσεις Κινητής Περιουσίας
 • Προγράμματα Πλειστηριασμών Ακινήτων
 • Προγράμματα Πλειστηριασμών Κινητών
 • Ακάλυπτες Επιταγές
 • Διαμαρτυρημένες Συναλλαγματικές και Γραμμάτια εις Διαταγήν