Όροι Χρήσης / Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών δικτυακός τόπος προορίζεται για την ενημέρωση των υπηρεσιών της TRUST Α.Ε. προς τους υπάρχοντες και τους πιθανούς πελάτες της, καθώς και για την πληροφόρηση των προσώπων σχετικά με τα δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων.
Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει και αποδεχτεί τους παρόντες όρους. Εάν ο χρήστης δε συμφωνεί με οποιοδήποτε όρο, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Οι όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις που ισχύουν από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα, γι’ αυτό ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και εφόσον αυτός εξακολουθεί τη χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι τους αποδέχεται.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις, τους κανονισμούς και τους κώδικες συμπεριφοράς, κατά το ελληνικό και αλλοδαπό δίκαιο, που τυγχάνουν εφαρμογής για τη διαφύλαξη της ιστοσελίδας, του περιεχομένου της, των υπηρεσιών, των συμφερόντων και των κάθε είδους νόμιμων δικαιωμάτων της TRUST Α.Ε., καθώς και για τη νόμιμη και συμφωνημένη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών εκ μέρους των χρηστών.
Η εκ μέρους των χρηστών της ιστοσελίδας παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους γεννά υποχρέωσή τους για την πλήρη αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας και βλάβης που θα προκληθεί, συνεπεία της παραβίασης αυτής, στην TRUST Α.Ε. και σε τρίτους.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ TRUST Α.Ε.
Η TRUST Α.Ε., χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλει κάθε προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών, να χαρακτηρίζεται από αρτιότητα, ορθότητα και επικαιρότητα. Σε καμία όμως περίπτωση η TRUST Α.Ε. δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί στο χρήστη ή σε τρίτους από τη χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών.
Η TRUST Α.Ε. δεν εγγυάται την αδιάκοπη λειτουργία και την πλήρη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας στους χρήστες, ούτε ευθύνεται για τυχόν ζημία ή βλάβη των χρηστών ή τρίτων από την αιτία αυτή.

Ομοίως, η TRUST Α.Ε. δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή σύνδεσμος προς άλλους δικτυακούς τόπους («links») ή οι ανάλογοι εξυπηρετητές («servers»), δεν φέρουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια υλικά.

Σε καμία περίπτωση η TRUST Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι κανενός για αποθετικές και έμμεσες ζημίες, η δε ευθύνη της έναντι του χρήστη της ιστοσελίδας περιορίζεται στην αποδεδειγμένη θετική ζημία του.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, περιλαμβανομένων των Υπηρεσιών, αποτελεί ιδιοκτησία της TRUST Α.Ε., πλην όσων αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, και προστατεύεται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Ο χρήστης έχει δικαίωμα να κάνει προσωπική μόνον χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς να το διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ολικά ή μερικά. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή με άλλον τρόπο εμπορική εκμετάλλευση τόσο του περιεχομένου της ιστοσελίδας όσο και των Υπηρεσιών, ακόμη και μέρους αυτών.
Ό,τι περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα και αποτελεί δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και γενικά τη χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.