Δικαιώματα Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων (Άρθρο 11-14 του Ν. 2472/1997)

Η TRUST, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, λειτουργεί πλήρως εναρμονισμένη στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» καθώς και με απόλυτη ευαισθησία και σεβασμό προς τις διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των προσώπων και της ιδιωτικής ζωής.

Προς τον σκοπό αυτό η TRUST δεσμεύεται τόσο για την τήρηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και γνωστοποιήσεων προς την εποπτεύουσα Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), όσο και για την απρόσκοπτη εξασφάλιση άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχει ο Ν. 2472/1997 (άρθρα 11,12 και 13) στα Υποκείμενα των δεδομένων έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Ο Ν. 2472/1997 αναφέρεται ρητά στην προστασία των Φυσικών Προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και όχι των Νομικών Προσώπων καθότι τα στοιχεία αυτών δεν χαρακτηρίζονται ως προσωπικά δεδομένα. Η εταιρεία TRUST εν τούτοις σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν στα Νομικά Πρόσωπα εμπεριέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα , κάνει αναλογικά αποδεκτή την άσκηση των προβλεπομένων δικαιωμάτων.
Ειδικότερα, ως προς τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2472/1997 ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώνει το Υποκείμενο των δεδομένων για τη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων. Η TRUST υλοποιεί την ενημέρωση αυτή δια της παρούσας Ιστοσελίδας καθώς και μέσω των συμβάσεων που συνάπτει με τους εκτελόντες την επεξεργασία των δεδομένων του.

 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997 κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα, κατόπιν αιτήσεως του προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας.

 

Αίτηση πρόσβασης φυσικού προσώπου προς την TRUST

Η αίτηση θα πρέπει είτε να παραδίδεται στα γραφεία της TRUST αυτοπροσώπως από τον αιτούντα ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου, είτε να αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος από Δημόσια Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, για την προσήκουσα υποβολή της ανωτέρω αίτησης, θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των πέντε (5) ευρώ ( βάσει της υπ΄αριθμ. 122/2001 Κανονιστικής Πράξης της Α.Π.Δ.Π.Χ.) σε λογαριασμό της Τράπεζας ΑLPHA BANK, IBAN: GR 200140 38603860 0232 0001 040, Δικαιούχος TRUST A.E. Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Ανάπτυξης,  ενώ το σχετικό γραμμάτιο κατάθεσης της ανωτέρω τράπεζας θα πρέπει να συνοδεύει την ανωτέρω αίτηση.

H TRUST υποχρεούται εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης πρόσβασης του Υποκειμένου να του απαντήσει εγγράφως.

 

Έντυπο αίτησης πρόσβασης για τα στοιχεία της Βάσης της TRUST

 

 

Αίτηση πρόσβασης νομικού προσώπου προς την TRUST

Η αίτηση του νομικού προσώπου υποβάλλεται με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω και θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια Αρχή) συνοδευόμενη από τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας ανάλογα με την εταιρική μορφή (για ΑΕ και ΕΠΕ: το ΦΕΚ σύστασης και το ΦΕΚ ή Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, για ΙΚΕ: το ισχύον Καταστατικό και Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, για Ο.Ε. και Ε.Ε.: το ισχύον Καταστατικό της εταιρείας και πρόσφατο Πιστοποιητικό μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ.).
Έντυπο αίτησης πρόσβασης νομικού προσώπου για τα στοιχεία της Βάσης της TRUST

 

Γ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2472/1997, σε περίπτωση που κάποιος διαπιστώσει την ύπαρξη λάθους σε δεδομένα που τον αφορούν, μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση στο υπεύθυνο επεξεργασίας και να ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους.

 

Αίτηση διόρθωσης-διαγραφής φυσικού προσώπου προς την TRUST

Η αίτηση θα πρέπει είτε να παραδίδεται στα γραφεία της TRUST αυτοπροσώπως από τον αιτούντα ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου, είτε να αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος από Δημόσια Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, για την προσήκουσα υποβολή της ανωτέρω αίτησης, θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των εξήντα  (60) ευρώ ( βάσει της υπ΄αριθμ. 122/2001 Κανονιστικής Πράξης της Α.Π.Δ.Π.Χ.) σε λογαριασμό της Τράπεζας ΑLPHA BANK, IBAN: GR 200140 38603860 0232 0001 040, Δικαιούχος TRUST A.E. Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Ανάπτυξης,  ενώ το σχετικό γραμμάτιο κατάθεσης της ανωτέρω τράπεζας θα πρέπει να συνοδεύει την ανωτέρω αίτηση. Εάν το αίτημα της διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων κριθεί βάσιμο από την TRUST θα επιστραφεί στον αιτούντα (υποκείμενο επεξεργασίας) το παραπάνω ποσό.

 

Έντυπο αίτησης διόρθωσης ή διαγραφής φυσικού προσώπου για τα στοιχεία της Βάσης της TRUST

 

Αίτηση διόρθωσης-διαγραφής νομικού προσώπου προς την TRUST

Η αίτηση του νομικού προσώπου υποβάλλεται με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω και θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια Αρχή) συνοδευόμενη από τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας ανάλογα με την εταιρική μορφή (για ΑΕ και ΕΠΕ: το ΦΕΚ σύστασης και το ΦΕΚ ή Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, για ΙΚΕ: το ισχύον Καταστατικό και Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, για Ο.Ε. και Ε.Ε.: το ισχύον Καταστατικό της εταιρείας και πρόσφατο Πιστοποιητικό μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ.).

 

Έντυπο αίτησης διόρθωσης ή διαγραφής νομικού προσώπου για τα στοιχεία της Βάσης της TRUST

 

Δ. ΜΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (ΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2472/1997, οποιοδήποτε πρόσωπο δεν επιθυμεί την διαβίβαση δεδομένων που το αφορούν μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση στο υπεύθυνο επεξεργασίας και να ζητήσει την μη διαβίβαση τους.

Αίτηση μη διαβίβασης (μη κοινοποίησης) δεδομένων φυσικού προσώπου προς την TRUST

Η αίτηση θα πρέπει είτε να παραδίδεται στα γραφεία της TRUST αυτοπροσώπως από τον αιτούντα ή από εξουσιοδοτημένo πρόσωπο με επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου, είτε να αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος από Δημόσια Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, για την προσήκουσα υποβολή της ανωτέρω αίτησης, θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των πέντε (5) ευρώ ( βάσει της υπ΄αριθμ. 122/2001 Κανονιστικής Πράξης της Α.Π.Δ.Π.Χ.) σε λογαριασμό της Τράπεζας ΑLPHA BANK, IBAN: GR 200140 38603860 0232 0001 040, Δικαιούχος TRUST A.E. Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, ενώ το σχετικό γραμμάτιο κατάθεσης της ανωτέρω τράπεζας θα πρέπει να συνοδεύει την ανωτέρω αίτηση.

 

Έντυπο αίτησης μη διαβίβασης (μη κοινοποίησης) φυσικού προσώπου τα στοιχεία της Βάσης της TRUST A.E.

 

Αίτηση μη διαβίβασης (μη κοινοποίησης) δεδομένων νομικού προσώπου προς την TRUST

 

Η αίτηση του νομικού προσώπου υποβάλλεται με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω και θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια Αρχή) συνοδευόμενη από τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας ανάλογα με την εταιρική μορφή (για ΑΕ και ΕΠΕ: το ΦΕΚ σύστασης και το ΦΕΚ ή Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, για ΙΚΕ: το ισχύον Καταστατικό και Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, για Ο.Ε. και Ε.Ε.: το ισχύον Καταστατικό της εταιρείας και πρόσφατο Πιστοποιητικό μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ.).

 

Έντυπο αίτησης μη διαβίβασης (μη κοινοποίησης) νομικού προσώπου για τα στοιχεία της Βάσης της TRUST