Αρχή Προστασίας Δεδομένων

 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία ασκεί την εποπτεία της εταιρείας μας αποτελεί ανεξάρτητο διοικητικό φορέα που ιδρύθηκε με το ν. 2472/1997 και λειτουργεί από το Νοέμβριο του 1997. Στόχος της είναι η εποπτεία της εφαρμογής του προαναφερθέντος νόμου και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς να υπόκειται σε οποιονδήποτε διοικητικό έλεγχο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Αρχής απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Η Αρχή υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και εδρεύει στην Αθήνα.

 

Η Αρχή συγκροτείται από ένα δικαστικό λειτουργό σε βαθμό Συμβούλου Επικρατείας ή αντιστοίχου και άνω, ως Πρόεδρο και έξι μέλη, τρία εκ των οποίων είναι καθηγητές πανεπιστημίου και τρία πρόσωπα κύρους και εμπειρίας στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Αρχή εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών θεμάτων που αφορούν σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων, απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας, χορηγεί σχετικές άδειες, καταγγέλλει παραβιάσεις του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, διενεργεί ελέγχους αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας σε κάθε αρχείο, γνωμοδοτεί σε θέματα προσωπικών δεδομένων κλπ.