Ενημέρωση

Η TRUST ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων,  πλήρως εναρμονισμένη στις διατάξεις του Γενικού  Κανονισμού Προσωπικών  Δεδομένων (εφεξής GDPR), του Νόμου 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και των αποφάσεων της αρμόδιας εποπτικής Αρχής  λειτουργεί με απόλυτη ευαισθησία και σεβασμό προς τις διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των προσώπων και της ιδιωτικής ζωής.

 

Προς το σκοπό αυτό η TRUST δεσμεύεται τόσο για την τήρηση  των νομικών απαιτήσεων και δεσμεύσεων σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται όσο και για την απρόσκοπτη εξασφάλιση άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχει ο GDPR  στα υποκείμενα των δεδομένων έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 

Τα προσωπικά στοιχεία που επεξεργάζεται η TRUST , ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, επάγγελμα και στοιχεία επικοινωνίας.

 

Η επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, τελούσα στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών της TRUST  που είναι η επικαιροποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών στοιχείων, πραγματοποιείται με σκοπό την αξιοπιστία των συναλλαγών, την οικονομική ελευθερία και την ελευθερία πληροφόρησης. Η νομιμότητα του αναφερθέντος σκοπού βασίζεται στην αναγκαιότητα εκπλήρωσης των επιδιωκόμενων έννομων συμφερόντων των πελατών της TRUST  και ειδικότερα για λόγους που σχετίζονται με την διασφάλιση  της ασφάλειας των συναλλαγών (Άρθρο 6 παρ.1 εδαφ. στ΄ GDPR).

 

Τα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, από την TRUST  στις επιχειρήσεις – πελάτες της   με τους οποίους τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν   συναλλακτική σχέση με στόχο την διαρκή εγκυρότητα της επικοινωνίας και της συνεργασίας τους  υπό την ιδιότητα του υποψήφιου ή ενεργού πελάτη τους.

 

Επίσης, η TRUST  τηρεί αρχείο της παρούσας ενημέρωσης μέσω της επιχείρησης – αποδέκτη των δεδομένων που λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία σε σχέση με αυτό. Το εν λόγω αρχείο τηρείται για πέντε χρόνια από την λήξη της συναλλαγής/σύμβασης του υποκειμένου με τον αποδέκτη με σκοπό  τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων.

 

Τα παραπάνω δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την TRUST   συλλέγονται από ψηφιακούς καταλόγους αναρτημένους στο διαδίκτυο, από έντυπους καταλόγους δημόσια προσβάσιμους σε φυσικά σημεία και από την επικοινωνία με τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων και υπό αυτή την έννοια ενδέχεται η TRUST  να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους  αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, δηλαδή την επικαιροποίηση των ως άνω δεδομένων τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στη βάση δεδομένων της.

 

Το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση στα δεδομένα του, διόρθωση τυχόν αποδεδειγμένων εσφαλμένων δεδομένων του, διαγραφή αυτών,  εναντίωση ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που τον αφορούν. Η άσκηση των δικαιωμάτων επιτυγχάνεται με την συμπλήρωση του κατάλληλου εντύπου δικαιώματος, το οποίο είναι διαθέσιμο στην παρούσα  ιστοσελίδα (www.trustsa.gr) και την αποστολή αυτού στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της TRUST στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (dpo@trustsa.gr) ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση TRUST CENTER A.E., Λεωφ. Βουλιαγμένης και Θράκης 1- Ελληνικό Αττικής, Τ.Κ. 16777 (υπόψη DPO). Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθεί στην επιχείρηση – πελάτη  της TRUST,   ο οποίος ενεργεί ως εντολοδόχος της TRUST και ο οποίος θα διαβιβάσει το αίτημα του υποκειμένου δεδομένων χωρίς καθυστέρηση στην TRUST για την εξέτασή του. Η TRUST υποχρεούται να απαντήσει σε κάθε αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων εντός μηνός από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή δύναται , κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του υποκειμένου,  να παραταθεί δυο (2) μήνες επιπλέον σε ειδικές περιπτώσεις.

 

Επιπλέον το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σε περίπτωση που κρίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων παραβαίνει τις διατάξεις του GDPR.

Ειδικότερα ως προς τα δικαιώματα των υποκείμενων των δεδομένων:

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του GDPR το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήσεως του προς την TRUST, να γνωρίζει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και επιπλέον πληροφορίες ως προς την επεξεργασία. (Αίτηση Πρόσβασης)

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 16  του GDPR , σε περίπτωση που το υποκείμενο δεδομένων διαπιστώσει την ύπαρξη λάθους σε δεδομένα που το αφορούν μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση στην TRUST και να ζητήσει τη διόρθωση λανθασμένων δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλειπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. (Αίτηση Διόρθωσης)

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 17  του GDPR , σε περίπτωση που το υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί την διαγραφή σε δεδομένα που το αφορούν μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση στην TRUST και να ζητήσει υπό προϋποθέσεις τη διαγραφή  αυτών. (Αίτηση Διαγραφής)

 

4. ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 21 του GDPR , το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται υπό προϋποθέσεις να αιτηθεί στην TRUST τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να εναντιωθεί σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. (Αίτηση Εναντίωσης ή Περιορισμού της Επεξεργασίας)